Nhập link Facebook để tìm thông tin

Profile url là gì?

Profile url là đường dẫn tới link trang cá nhân của người dùng.Ví dụ như:

  • https://www.facebook.com/demo
  • https://m.facebook.com/demo.abc
  • https://www.facebook.com/profile.php?id=10123456789

Những link như sau không phải là profile url: